Photo of Brad Thomas

Brad Thomas

Manager for Economic Development

Kentucky's Touchstone Energy Cooperative