Photo of Brad Thomas

Brad Thomas

Manager for Economic Development Kentucky's Touchstone Energy Cooperative