Bethany Shockney

President/CEO

Limestone County Economic Development Association