Bethany Shockney

President/CEO Limestone County Economic Development Association